Mədəniyyət Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti, Hüquq sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin hüquq sektorunun müdiri
Namazov Azər
Əlaqə vasitələri:
Email: azer_namaz@mail.ru
Telefon: (012) 493-23-41

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1. Hüquq anlayışı: Hüququn anlayışı, mahiyyəti, ona təsir edən amillər (sosial, iqtisadi, mənəvi, dini, siyasi və s.). Hüququn funksiyaları. Əsas hüquq sistemləri. [1,2,3,4,5,6]
  • Hüquq mənbələri: Hüquq mənbələrinin anlayışı və təsnifatı. Nopmativ-hüquqi akt. Hüquqi doktrina. Müqavilə. [1,2,7]
   • Hüquq normalarının anlayışı və onların tətbiqi prosesləri: Hüquq normalarının anlayışı, əlamətləri, növləri. Hüquq normalarının məntiqi quruluşu. Hüququn tətbiqi anlayışı va onun mərhələləri. Hüquq tətbiqetmə aktları. Hüquq normalarının təfsirinin anlayışı və növləri (rəsmi və qeyri rəsmi təfsir). [1,2,7]
    • Hüquq məsuliyyəti: Hüquq pozuntusunun anlayışı və əlamətləri. Hüquqpozmanın tərkibi. Hüquq məsuliyyətinə cəlb edilmənin və hüquq məsuliyyətindən azad edilmənin əsasları. [1,2,7]
     • Normativ hüquqi aktlar [7]
      • “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8]
       • “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. [9]
        • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [10]
         • İşçilərin və iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsini tənzimləyən hüquq normaları. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları. Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin təminatları. Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi.
          • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə: [11]
           • Müqavilə anlayışı və şərtləri. Müqavilənin bağlanması. Müqavilənin mühüm şərtləri barəsində razılaşma. Müqavilənin forması. Müqavilənin standart şərtləri. Müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi.
            • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosesual Məcəlləsi üzrə: [12]
             • Birinci instansiya məhkəməsində icraat. Apellyasiya instansiyası məhkəməsində icraat. Kassasiya instansiyası məhkəməsində icraat. Əlavə kassasiya qaydasında icraat. 
              • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: [13]
               • İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın mərhələləri. İnzibati xəta haqqında işlərə baxılması. İnzibati xəta haqqında iş üzrə qərarın icrası. Mədəni sərvətlərin qorunması üzrə tələblərin pozulması.
                • Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi: [14]
                 • Şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyi. Tikintiyə dair ümumi tələblər. Tikintiyə icazənin verilməsi üzrə icraat. Tikinti işlərinin dayandırılması. Tikinti obyektlərinin sökülməsi.
                  • Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi: [15]
                   • Mənzil münasibətləri. Yaşayış sahəsinin yenidən qurulması və yenidən planlaşdırılması. Yaşayış sahəsi mülkiyyətçisinin və ona məxsus olan sahədə yaşayan digər vətəndaşların hüquq və vəzifələri. 

                    Ədəbiyyat:

                    1. Əsgərov Z.A., Nəsirov E.H., İsmayılov M.İ., Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları. Bakı, 2005
                    2. Məmmədov İ., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (2 cilddə). Bakı, 2005
                    3. Xropanyuk V.N., Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi (Azərbaycan dilinə tərcümə)
                    4. Həsənov E.M., Azəbaycanın dövlət və hüququnun əsasları, Azərnəşr, 2009
                    5. Марченко М.Н., Теория государство и права: Учебник-2-е изд., перераб. и доп. М., ТК Велби, Изд-во Просрект, 2005
                    6. Теория государство и права. Курс лекций. Под ред. Н.И.Матузова, А.В. Малько 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005
                    7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu 21 dekabr 2010-cu il, №21-IVKQ
                    8. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 10 aprel 1998-ci il, №470-IQ
                    9. Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 27 dekabr 2001-ci il, №245-IIQ
                    10. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 1 fevral 1999-cu il
                    11. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 28 dekabr 1999-cu il
                    12. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosesual Məcəlləsi 28 dekabr 1999-cu il
                    13. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 29 dekabr 2015-ci il
                    14. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi 29 iyun 2012-ci il
                    15. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi 30 iyun 2009-cu il