Təhsil Nazirliyi
Samux rayon Təhsil Şöbəsi, baş mühasib

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Ümumi və məktəbəqədər təhsil şöbəsi, Ümumi təhsil sektorunun müdiri
Həmzəyev Firidun Ələsgər
Əlaqə vasitələri:
Email: firidun.hamzayev@edu.gov.az
Telefon: 599-11-55 (5433)

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsi, Vəzifə təlimatları və elanlarla iş sektoru böyük məsləhətçi
Elnur Abbasov
Əlaqə vasitələri:
Email: e.abbasov@dim.gov.az
Telefon: (012)465 87 93 daxili: 123,136


 1. ”Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1]
  • Ümumi müddəalar:
  • Dövlət büdcəsinin məqsədi;
  • Dövlət büdcəsi:
  • Dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri:
  • Büdcə təsnifatı
 2. Milli Mühasibat Uçotu Standartları. Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tərkibi. Büdcə təşkilatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun tərtib etdikləri maliyyə hesabatları [3,4]
  • Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu. Malların (İş və xidmətlərin) satınalma metodları. [6,8,10,11]
   • Əməyin ödənilməsi sistemi və növləri. Məzuniyyətin növləri. Əmək məzuniyyəti və onun verildiyi iş ili. Əmək məzuniyyətinin müddətləri. Sosial məzuniyyətlərin növləri. Ödənişsiz məzuniyyətlər. Əmək məzuniyyətlərinin verilməsi qaydası. Məzuniyyət vaxtı üçün orta aylıq əməkhaqqının hesablanması və ödənilməsi qaydası [2]
    • Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar [9]
     • Gəlir vergisi. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi. Əlavə dəyər vergisi. Sadələşdirilmiş vergi [5]
      • Büdcədənkənar vəsaitlərin formalaşdırılması, istifadə edilməsi, uçota alınması, hesabatın təqdim olunması qaydaları. [5,7,15]
       • İşçilərin ezamiyyə qaydaları [12,13]
        • Mal-material qiymətlilərinin hərəkətinin uçotu, inventarizasiyasının aparılması və rəsmiləşdirilməsi qaydası [4,14,16]
         •  Uçot və hesabat. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların uçotu və hesabatı. Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmaların uçotu. Əməkhaqqı üzrə borcların uçotda əks olunması. Əmək haqqının uçotu. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmaların uçotu və hesabatı. Gəlir vergisinin uçotu və hesabatı.  Büdcə müəssisənin faktiki xərclərinin uçotu. Bu xərclərin ilin sonunda silinməsi qaydası [4,5,9]

          Ədəbiyyat:

          1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, №358
          2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1 fevral 1999-cu il
          3. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, 29 iyun 2004-cü il, N716 İİQ
          4. İctimai Sektor üçün MühasibatUçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması qaydaları, AzərbaycanRespublikası Maliyyə Nazirliyi, 25 dekabr 2018-ci il,  Qərar N  Q-13
          5. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, 11 iyul 2000-ci il
          6. Azərbaycan Respublikası Xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi qaydaları (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 31 avqust 2000-ci il tarixli İ-136 nömrəli əmrlə təsdiq edilmişdir)
          7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017- ci il tarixli 502 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatların büdcədənkənar vəsaitlər haqqında ƏSASNAMƏ” 
          8. “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı
          9. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (18 fevral 1997-ci il, №252 İQ)
          10. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27 dekabr 2001-ci il, №245 İİQ)
          11. Büdcədən maliyyələşən kredit sərəncamçıları tərəfindən alınan malların, qəbul olunan iş və xidmətlərin xəzinə uçotu haqqında Təlimat (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 28 dekabr 2000-ci il tarixli İ-193 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuşdur)
          12. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli qərarı
          13. “İşçilərin ezamiyyə qaydaları” (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Qərarı).
          14. “Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 16 iyul 2013-cü il tarixli Q-17 nömrəli Qərarı
          15. Büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondlarının maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 15 aprel 2013-cü il tarixli Q-11 nömrəli Qərarı.
          16. "Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyrimaddi aktivlərəˎ tətbiq edilən amortizasiya normaları barədəˎ Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 24 dekabr 2012-ci il tarixli Q-12 nömrəli Qərarı.