DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ

2024/2025-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MAGİSTRATURALARINA QƏBUL